Výstavní hodnocení

Klasifikace

Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta apod.).

 • Třída dorostu (velmi nadějný: žlutá barva, nadějný: bílá). Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.
 • Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (ev. vítězů), veteránů (výborná: modrá, velmi dobrá: červená, dobrá: zelená, dostatečná: fialová). V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.
Vítězové klubové výstavy 2003

Známka a její definice

Výborná: Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard, a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.

Velmi dobrá: Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.

Dobrá: Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.

Dostatečná: Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.

Neoceněn: Pro vady přechodného rázu.

Vyloučen z posuzování: Musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru.

Výstavní třídy

 • tř.baby - 4.-6.měs.,
 • tř.dorostu - 6.-9.měs.,
 • tř.mladých - 9.-18.měs,
 • mezitřída - 15.-24.měs.,
 • tř.otevřená - od 15.měs., přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění,
 • tř.pracovní - od 15.měs., přístupná pro všechny psy se složenou předepsanou zkouškou (u chodského psa ZM, IPO1 a výše),
 • tř.vítězů - od 15.měs., mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých,
 • tř. šampionů – od 15.měs., je otevírána pouze na mezinárodních výstavách pro psy, kteří získali titul Mezinárodní šampion nebo šampion některé ze členských zemí FCI
 • tř.veteránů - od 8 let,
 • mimo konkurenci - v této třídě je možné představit psy bez nároku na kvalifikaci a pořadí.

S výjimkou mezinárodních výstav mohou být v některých speciálních případech vypsány třídy s jiným členěním, tak jak to odpovídá potřebám chovu a typu výstav

Druhy výstav

Podle rozsahu a místa uspořádání se výstavy dělí na:
 • oblastní a krajské
 • klubové (CAC, CAJC)
 • speciální (CAC, CAJC)
 • národní (CAC, CAJC)
 • mezinárodní (CAC, CAJC, CACIB - FCI)

Oblastní a krajské výstavy - přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou organizovány podle územního rozdělení republiky. Součástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů.

Klubové výstavy - se zadáváním Čekatelství na šampionát ČR (dále jen CAC) a Čekatelství junior šampiona (dále jen CAJC) a zadáváním titulu Klubový vítěz . Zadávání klubových titulů upravují předpisy příslušného klubu, které musí být zveřejněny v propozicích. Pokud je na výstavě zadáváno čekatelství českého šampionátu (CAJC,CAC) musí být výstava přístupná pro všechny jedince plemene pokud splňují obecně platné podmínky.

Speciální výstavy - se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz speciální výstavy. Speciální výstava může být současně Klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze jedna speciální výstava.

Národní výstavy - se zadáváním CAC, CAJC - přístupné pro všechna plemena.

Mezinárodní výstavy - se zadáváním CAC, CAJC a Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI - CACIB (dále jen CACIB) - přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.

Tituly

Vítěz třídy – nejlepší pes a fena - zadává se jedinci se známkou "výborný 1" na výstavách oblastních a krajských ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů.

Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní se jedinci "výborný 1" zadává čekatelství šampionátu - ve tř.mladých CAJC, v ostatních CAC. Jedinec "výborný 2" může získat rez.CAJC nebo rez.CAC.

Nejhezčí veterán - pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů.

Oblastní vítěz, krajský vítěz - nejlepší pes a fena z konkurence vítězů tříd: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů.

Klubový vítěz - nejlepší pes a fena z konkurence "výborných 1"- CAC z tříd: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů. Podmínky pro udělení tohoto titulu upravuje statut příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu a pod). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.

Vítěz speciální výstavy - nejlepší pes a fena plemene z konkurence "výborných 1" - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

Národní vítěz - nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence "výborných 1" - CAC z tříd: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů. (Pozor! Nezadává se na všech národních výstavách - ověřit dle propozic).

Vítěz plemene - BOB (Best of Breed) - nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC, CAC a "výborných 1" z tříd veteránů. Na výstavě je většinou zadáno tolik ocenění BOB, kolik je přítomno plemen. Všichni nejkrásnější jedinci plemen, tedy s přiděleným oceněním BOB, pokračují do další soutěže probíhající na konci výstavy, o titul BIG (resp.BOG Best of Group).

Vítěz vítězů - BIG (Best in Group) - do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Plemena uznaná FCI jsou rozdělena do 10.skupin a v závěrečných soutěžích výstav je z každé skupiny vybrán nejhezčí zástupce. Účastní se všichni vítězové plemen; tedy všichni, kteří obdrželi titul BOB. Každý nejkrásnější pes - Vítěz skupiny obdrží titul BIG (někdy je používána zkratka BOG) a pokračuje do další soutěže, o titul BIS - Vítěz výstavy

Vítěz výstavy - BIS (Best In Show) - jedná se o ocenění, které se přiděluje ve finále výstavy, při soutěži o nejkrásnějšího psa výstavy (resp.výstavního dne). Do této soutěže nastupují všichni jedinci, kteří daný den obdrželi titul BIG - Vítěz skupiny.

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání.

Čekatelství

CAJC (Certificate d´Aptitude au Junior Championat) - čekatelství na národní titul "Šampion krásy mladých". Je udělován psům a fenám pouze ve třídě mladých.

CAC (Certificate d´Aptitude au Championat) - čekatelství na národní titul šampiona krásy. Tento titul se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) ohodnoceným známkou "výborný 1", na výstavách mezinárodích, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice. Nejedná se o titul nárokový a nemusí být tedy zadán v každé jmenované třídě, bez ohledu na počet zúčastněných psů či fen, pouze jedincům mimořádných kvalit

CACIB (Certificate d´Aptitude au Championat Internationale de Beauté) - osvědčení o mezinárodním čekatelství šampionátu krásy - ocenění FCI.

Junior šampion (Jch.) - šampion mladých - pes či fena, kteří ve třídě mladých získají 3x titul CAJC, nebo 2x CAJC a 1x CAC do dvou let věku, od min. dvou různých rozhodčích, mohou získat titul "Český junior šampion". Tento titul však neopravňuje psa k vystavovaní ve třídě šampionů.

Národní šampion (Ch.) - Každá země má svá pravidla pro udělení tohoto titulu. Podmínky pro udělení titulu "Český šampion" (nebo také "Národní šampion") jsou získání ocenění min. 4x CAC alespoň ve dvou výstavních sezónách, min. od dvou různých rozhodčích a nejméně dva z nich musí být na výstavách mezinárodních. Pes s titulem "Champion" má právo být na výstavách mezinárodních, a to i v jiných zemích, hlášen do třídy šampionů a na ostatních typech výstav do třídy vítězů.

Mezinárodní šampion-Interšampion (Ich.) - k tomuto titulu musí jedinec získat čtyři tituly CACIB, a to v několika různých státech, výhradně na mezinárodních výstavách a od různých rozhodčích mezinárodní třídy.

Čekatelství uděluje (CAC,CAJC) nebo navrhuje (CACIB) rozhodčí, který na výstavě posuzuje příslušné plemeno. V případě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být předem jmenovitě určeno, který rozhodčí čekatelství zadá (navrhne). Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího. Doklad musí být vystaven na oficiálním formuláři ČMKU.

Pracovní hodnocení (Šampion práce)

Jdi na začátek stránky Na začátek stránky

Webdesign © 2005 PROKOP software. Obsah © 2005 Iva Prokopová